Algemene Voorwaarden

Albers Dakwerken

 

1. DEFINITIES

1.1 ALBERS DAKWERKEN: Albers Dakwerken , gevestigd aan de Enkweg 29 te Haarle, gebruiker van deze Algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie ALBERS DAKWERKEN een overeenkomst tot het aannemen van werk en/of verrichten van werkzaamheden sluit. Tevens iedere persoon met wie ALBERS DAKWERKEN onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of het verrichten van werkzaamheden die tussen ALBERS DAKWERKEN en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4 Werk/ Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst en de daarbij door ALBERS DAKWERKEN geleverde zaken en materialen.

1.5 Producten: alle zaken, waaronder begrepen materialen, die geleverd worden in het kader van de overeenkomst, of onderwerp van de overeenkomst zijn.

1.6 Meer- en minderwerk: op verzoek van, of door toedoen van Opdrachtgever aangebrachte verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is op de overeengekomen prijs.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Met het depot van deze Algemene voorwaarden zijn alle voorgaande voorwaarden van ALBERS DAKWERKEN vervallen.

2.2 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen ALBERS DAKWERKEN en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van ALBERS DAKWERKEN, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door ALBERS DAKWERKEN schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

2.5 Indien ALBERS DAKWERKEN bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2.6 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. ALBERS DAKWERKEN en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1 Een aanbieding bindt ALBERS DAKWERKEN niet, en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.2 De door ALBERS DAKWERKEN gedane aanbiedingen, en gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALBERS DAKWERKEN is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 3 maanden wordt bevestigd.

3.3 Afspraken met het (ingehuurd) personeel van ALBERS DAKWERKEN binden ALBERS DAKWERKEN niet, tenzij deze afspraken door ALBERS DAKWERKEN schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 ALBERS DAKWERKEN kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ALBERS DAKWERKEN daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ALBERS DAKWERKEN anders aangeeft.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is ALBERS DAKWERKEN gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek ALBERS DAKWERKEN de offerte uitbracht, indien ALBERS DAKWERKEN dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

3.8 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen van het werk blijven eigendom van ALBERS DAKWERKEN. Indien een aanbod door de Opdrachtgever niet geaccepteerd wordt dan is hij verplicht deze bescheiden zo snel mogelijk te retourneren. Het is Opdrachtgever verboden deze bescheiden zonder toestemming van ALBERS DAKWERKEN te gebruiken, kopiëren of aan derden te overhandigen.

 

4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van een door ALBERS DAKWERKEN gedane aanbieding, dan wel indien ALBERS DAKWERKEN uitvoering geeft aan een opdracht of order.

4.2 Een opdracht bindt Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging bezwaren aan ALBERS DAKWERKEN kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.3 ALBERS DAKWERKEN zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.4 ALBERS DAKWERKEN zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan, en hij de voor de uitvoering benodigde gegevens heeft ontvangen.

4.5 ALBERS DAKWERKEN zal zijn aansprakelijkheidsrisico dekken door een verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.

4.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ALBERS DAKWERKEN het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden.

 

5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien ALBERS DAKWERKEN zonder overleg al meer werkzaamheden dan in de opdrachtbevestiging vermeld heeft verricht, omdat dit in het belang is voor een goede uitvoering van de opdracht, dan is Opdrachtgever de meerkosten aan ALBERS DAKWERKEN verschuldigd.

5.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ALBERS DAKWERKEN zal de Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.4 Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ALBERS DAKWERKEN de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.5 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal ALBERS DAKWERKEN aan de Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5.6 Na de opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ALBERS DAKWERKEN worden gemeld. Worden de wijzigingen niet tijdig, of mondeling  doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.

5.7 Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

5.8 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan ALBERS DAKWERKEN kan worden toegerekend, is ALBERS DAKWERKEN gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever teniet is gegaan heeft ALBERS DAKWERKEN recht op de bedongen aannemingssom,vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.

 

6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat ALBERS DAKWERKEN tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.

6.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat ALBERS DAKWERKEN toegang heeft tot de plaats van de werkzaamheden.

6.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan ALBERS DAKWERKEN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ALBERS DAKWERKEN worden verstrekt.

6.4 ALBERS DAKWERKEN heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

6.5 ALBERS DAKWERKEN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ALBERS DAKWERKEN is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.6 Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat ALBERS DAKWERKEN tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, perslucht, water en alle overige uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden.

6.7 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals andere aanwezige hulpmiddelen.

6.8 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van ALBERS DAKWERKEN, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft ALBERS DAKWERKEN het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.9 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van ALBERS DAKWERKEN behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

6.10 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de 0pdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht ALBERS DAKWERKEN over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.

6.11 De Opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, of gebreken aan zaken/ goederen/ bouwstoffen/ materialen die van hem afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een door Opdrachtgever aangewezen leverancier.

6.12 De Opdrachtgever garandeert dat de (on)roerende zaken waarin/op/tussen de werkzaamheden plaats hebben asbestvrij zijn.

6.13 De kosten en verantwoordelijkheid voor de afvoer van asbest grond zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6.14 Indien Opdrachtgever voor rekening van twee of meer personen optreedt, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

6.15 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wettelijk voorgeschreven en/of in de industrie gangbare normen van veiligheid te waarborgen; hieronder wordt onder andere verstaan: het verzorgen van deugdelijk steiger materiaal tot aan dakgoot hoogte.

 

7. PRIJZEN/ MEER EN MINDER WERK

7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting voor ondernemingen en inclusief omzetbelasting voor particulieren.

7.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie gebeurt, dienen de geoffreerde prijzen slechts als een richtlijn, de daadwerkelijk gemaakte kosten en gewerkte uren zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

7.3 ALBERS DAKWERKEN zal op verzoek van de Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen.

7.4 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die ALBERS DAKWERKEN ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meer werk verrekend.

7.5 Indien de opdracht ten gevolge van aan ALBERS DAKWERKEN niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft ALBERS DAKWERKEN het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.

7.6 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. ALBERS DAKWERKEN heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Indien geen vaste som is vastgesteld zal ALBERS DAKWERKEN een betaling ontvangen voor de door hem gewerkte uren, gemaakte kosten voor materiaal en alle andere door de beëindiging ontstane kosten. Hieronder valt ook een vergoeding voor gederfde kosten omdat ALBERS DAKWERKEN de opdracht niet heeft kunnen afmaken.

7.7 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is ALBERS DAKWERKEN gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

7.8 De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor ALBERS DAKWERKEN geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, inen uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van ALBERS DAKWERKEN worden geheven c.q. door derden ten laste van ALBERS DAKWERKEN worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft ALBERS DAKWERKEN het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.

 

8. BETALING

8.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum voor particulieren en binnen 30 dagen voor ondernemingen, giraal danwel contant ten kantore van ALBERS DAKWERKEN. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Dit artikel geldt ook indien termijnbetaling is afgesproken. De termijn regeling ziet er als volgt uit: 20% van het factuurbedrag bij opdracht, 30% van het factuurbedrag bij aanvang werkzaamheden, 40% van het factuurbedrag halverwege de werkzaamheden en 10% bij oplevering, tenzij anders is overeengekomen.

8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dan wel 30 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3 In geval van liquidatie, schuldsanering, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van ALBERS DAKWERKEN op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

8.5 Indien ALBERS DAKWERKEN dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen.

8.6 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever tegen deze en andere werkzaamheden niet op.

 

9. INCASSOKOSTEN

9.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.

9.2 Indien ALBERS DAKWERKEN hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 ALBERS DAKWERKEN blijft volledig eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat Opdrachtgever aan alles dat hij krachtens overeenkomst aan ALBERS DAKWERKEN verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.

10.2 Bij beslag, schuldsanering, surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van ALBERS DAKWERKEN. De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.

10.3 Opdrachtgever is verplicht ALBERS DAKWERKEN direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

10.4 ALBERS DAKWERKEN is in het verlengde van voorgaande, altijd gerechtigd al geleverde zaken bij Opdrachtgever of diens houder weg te (doen) halen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens ALBERS DAKWERKEN niet nakomt. Opdrachtgever zal hiertoe zijn medewerking verlenen op straffe van een direct opeisbare boetevan € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.

 

11. OPLEVERING VAN EEN WERK

11.1 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever ALBERS DAKWERKEN schriftelijk in gebreke moeten stellen, tevens dient Opdrachtgever ALBERS DAKWERKEN de kans te geven om de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

11.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is goedgekeurd doorOpdrachtgever.

11.3 Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen.

11.4 Een klein gebrek aan het opgeleverde werk zal nimmer de goedkeuring aan de oplevering in de weg mogen staan.

11.5 Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal ALBERS DAKWERKEN eventuele kleine gebreken herstellen

11.6 Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.

11.7 Nadat het werk is opgeleverd is ALBERS DAKWERKEN, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.

11.8 Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is ALBERS DAKWERKEN niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

 

12. GARANTIE

12.1 ALBERS DAKWERKEN garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

12.2 Op de door ALBERS DAKWERKEN aangelegde constructies ( verleggen/materiaal) geldt een fabrieksgarantie van 10 jaar tenzij anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

12.3 Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten, tenzij anders is overeengekomen.

12.4 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen zal ALBERS DAKWERKEN gebreken die al bij de oplevering aanwezig waren en binnen 1 maand na oplevering aan de dag treden, gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken dient Opdrachtgever het geconstateerde gebrek schriftelijk te melden, aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van de uitvoering van het werk door ALBERS DAKWERKEN, en ALBERS DAKWERKEN de kans geven het gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.

12.5 De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALBERS DAKWERKEN wijzigingen in of reparaties aan de werken zijn verricht, niet door ALBERS DAKWERKEN geleverde onderdelen zijn aangebracht, de werken voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens ALBERS DAKWERKEN in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.

12.6 ALBERS DAKWERKEN geeft geen garantie, noch accepteert hij enige vorm van aansprakelijkheid voor gebreken veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde, dan wel opgeleverde werk door toedoen van de Opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

 

13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

13.1 Met betrekking tot de door ALBERS DAKWERKEN geleverde zaken reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 12. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 en de overige leden wordt de aansprakelijkheid van ALBERS DAKWERKEN – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.

13.2 ALBERS DAKWERKEN is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst (tot aanneming van werk), tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van ALBERS DAKWERKEN of van haar leidinggevend personeel. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van ALBERS DAKWERKEN beperkt tot het bedrag zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van ALBERS DAKWERKEN te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden, en dit te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,00.

13.3 Opdrachtgever vrijwaart ALBERS DAKWERKEN voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden al dan niet voortvloeiend uit door ALBERS DAKWERKEN geleverde werkzaamheden.

13.4 ALBERS DAKWERKEN is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die Opdrachtgever te zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ALBERS DAKWERKEN of haar leidinggevend personeel.

13.5 Opdrachtgever vrijwaart ALBERS DAKWERKEN van ieder risico, waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.

13.6 ALBERS DAKWERKEN aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

13.7 Indien ALBERS DAKWERKEN adviezen geeft, geeft hij deze naar beste inzicht maar vrijblijvend. Zij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van deze adviezen.

13.8 Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schade aan ALBERS DAKWERKEN is gemeld, en indien de vordering niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

 

 

14. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

14.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt ALBERS DAKWERKEN zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

14.2 Alle door ALBERS DAKWERKEN verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ALBERS DAKWERKEN worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

15. OPSCHORTING EN ONTBINDING

15.1 ALBERS DAKWERKEN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst ALBERS DAKWERKEN ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de  opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

15.2 Voorts is ALBERS DAKWERKEN bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ALBERS DAKWERKEN op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ALBERS DAKWERKEN de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

16. OVERMACHT

16.1 Indien ALBERS DAKWERKEN door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

16.2 Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

16.3 Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als ALBERS DAKWERKEN als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

16.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ALBERS DAKWERKEN onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van ALBERS DAKWERKEN kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door ALBERS DAKWERKEN of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en windkracht 6 of hoger.

16.5 ALBERS DAKWERKEN zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op dehoogte brengen.

16.6 Voorzover ALBERS DAKWERKEN ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ALBERS DAKWERKEN gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden dezefactuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

17 NIET-OVERNAME PERSONEEL

17.1 De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met ALBERS DAKWERKEN, medewerkers van ALBERS DAKWERKEN of van ondernemingen waarop ALBERS DAKWERKEN ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

18. OVERDRACHT VAN RECHTEN

18.1 Het is ALBERS DAKWERKEN toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. De Opdrachtgever verleent hiervoor bij voorbaat toestemming.

18.2 De Opdrachtgever mag niet zonder schriftelijke toestemming van ALBERS DAKWERKEN rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.

 

19. GESCHILLEN

19.1 De rechter in de vestigingsplaats van ALBERS DAKWERKEN is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ALBERS DAKWERKEN het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

20. TOEPASSELIJK RECHT

20.1 Op elke overeenkomst tussen ALBERS DAKWERKEN en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

21. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

21.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

22. SLOTBEPALING

22.1 In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

 

Versie  1.o – gepubliceerd op 24-12-2013